931 804 839

summae@fundaciosummae.cat

Convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per als anys 2021, 2022 i 2023 (ref. BDNS 684328).

ORDRE DSO/59/2023, de 27 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per als anys 2021, 2022 i 2023 (ref. BDNS 684328)

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, ha previst un règim jurídic propi d'aquestes prestacions, d'acord amb l'article 166.1.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials, que inclou la regulació i l'ordenació de l'activitat de serveis socials, les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública.

És important destacar que les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials poden ser de servei, econòmiques o tecnològiques, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Així mateix, l'article 24 d'aquesta Llei estableix que la Cartera de serveis socials, aprovada mitjançant el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, és l'instrument que determina el conjunt de prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, i ha d'incloure totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques del Sistema Públic de Serveis Socials.

L'article 6.2 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, estableix que les prestacions econòmiques de dret de concurrència es creen per acord del Govern. Així mateix, l'apartat 3 del mateix precepte determina els requisits que han de contenir les normes o els actes de creació tant de les prestacions de dret subjectiu com de les de dret de concurrència. En aquest sentit, mitjançant l'Acord GOV/44/2017, de 4 d'abril, es va crear la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

D'altra banda, els procediments per atorgar les prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència s'inicien, un cop creades per acord del Govern, per ordre de la persona titular del departament competent i es consideren iniciats d'ofici. La concessió està limitada per les disponibilitats pressupostàries i està sotmesa a concurrència pública i a la priorització de les situacions de més necessitat, d'acord amb el que disposen, respectivament, els articles 25 i 5.3 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol.

L'Acord GOV/225/2022, de 2 de novembre, en relació amb la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, deixa sense efecte l'Acord GOV/44/2017, de 4 d'abril, i modifica determinats aspectes, entre els quals destaca la simplificació del sistema de càlcul de la capacitat econòmica que atorga el dret d'accés a aquesta prestació puntual. Si abans en el càlcul es tenia en compte la capacitat econòmica de la unitat econòmica familiar, ara compta la de la persona beneficiària. D'aquesta manera, es facilita que més persones puguin accedir a aquesta prestació. També es modifiquen, en part, els apartats sobre la quantia de la prestació i el procediment de tramitació i concessió, motiu pel qual s'ha considerat adient aprovar un nou acord del Govern.

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=956241

 

 

Atès el Decret 365/2022, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, mentre no entrin en vigor els del 2023;

En ús de les facultats que m'atorguen l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i l'article 16.7 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,